ufabet

เจาะธุรกิจ SME ที่น่าสนใจ 2022 สร้างรายได้มหาศาล

เริ่มต้นการลงทุนก่อนได้เปรียบ ! จริงหรือไม่? ควรทำอย่างไร

หลังวิกฤตโควิด-19 ระบาด ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจไม่น้อย มีทั้งธุรกิจบางส่วนที่ปิดตัวลง ขณะที่หลายธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด แต่ก็มีบางธุรกิจที่เติบโตขึ้น หรือธุรกิจใหม่เกิดขึ้น ในช่วงเวลาที่สถานการณ์ไม่ปกติ  และด้วยสถานการณ์ช่วงนี้ เชื่อว่าหลายคนอยากทำธุรกิจของตัวเอง เพื่อหารายได้เพิ่ม แต่ลงทุนอะไรดีนั้น ถึงตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในปี 2022 ที่เน้นความสะดวกและรวดเร็วเป็นหลัก ประกอบกับยุคนี้ผู้บริโภคมีสิทธิเลือกมากขึ้น เป็นผู้ประกอบการเองที่ต้องพยายามเข้าถึงลูกค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่มีข้อมูลใช้ประกอบการตัดสินใจก่อนการลงทุน วันนี้เราได้รวบรวม 6 ธุรกิจ SME ที่น่าสนใจ 2022 และมีแนวโน้มเติบโตได้อีกหลังสถานการณ์โควิด-19 มาแนะนำ

แนวทางการส่งเสริม SME ของประเทศไทย

ต้องยอมรับว่า ประเทศไทย ให้ความสำคัญกับธุรกิจ SME เป็นอย่างมาก เนื่องจาก SME มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ รวมถึงเป็นตัวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ด้วยเหตุผลที่ว่า 

  1. ประเทศรายได้สูงมักจะมี SME sector ขนาดใหญ่
  2. ธุรกิจ SME เป็นแหล่งสร้างงาน 
  3. นวัตกรรมใหม่ ๆ มักจะเกิดขึ้นในธุรกิจ SME มากกว่าในธุรกิจขนาดใหญ่

ที่ผ่านมา รัฐบาลไทย เริ่มดำเนินนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน SME อย่างจริงจัง ตั้งแต่ปี 2540 โดยคาดหวังให้ธุรกิจ SME เป็นช่องทางในการสร้างรายได้และสร้างงานเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ รวมถึงเชื่อว่า ธุรกิจ SME จะเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างความยั่งยืนในระบบเศรษฐกิจฐานราก

ufabet

ธุรกิจ SME มีแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือไม่ ?

เพื่อให้สามารถกำหนดทิศทางการสนับสนุนธุรกิจ SME ให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อประเทศไทย และผู้ประกอบธุรกิจ SME รัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) หน่วยงานหลักซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการในการจัดทำนโยบายและแผนปฏิบัติการให้เป็นเอกภาพ โดยแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยฉบับแรกเริ่มขึ้น เมื่อปี 2545 และมีการจัดทำแผนการส่งเสริม SME ฉบับใหม่ขึ้นทุก ๆ 5 ปี

แผนการส่งเสริม SME ฉบับล่าสุดคือ ? มีเป้าหมายหลักอะไร

ปัจจุบัน แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย อยู่ในแผนที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการส่งเสริมฯ ทุกแผนมีเป้าหมายหลักร่วมกัน ดังนี้

  • เป้าหมายที่ 1 : เพิ่มความสำคัญของ SME ในระบบเศรษฐกิจ และผลักดันให้ SME เป็นหนึ่งในกลไกหลักในการสนับสนุนให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
  • เป้าหมาย 2 : เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของ SME โดยดูตั้งแต่การเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ไปจนถึงการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
  • เป้าหมาย 3 : สร้างความเข้มแข็งให้กับระบบ SMEs ฐานราก และสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนมีบทบาทสำคัญทั้งต่อการจ้างงานและการสร้างรายได้
  • เป้าหมาย 4 : สร้างผู้ประกอบการ SME รุ่นใหม่และส่งเสริมการรวมกลุ่ม ทั้งในระดับพื้นที่ และระดับอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเกื้อหนุน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเพิ่มอำนาจในการต่อรองมากขึ้น

ติดตามเนื้อหาดีๆ น่าอ่านได้ที่ a-hafansiteinjapan.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated